Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Thông tư 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt ra những quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc, yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nhằm đảm bảo minh bạch và tin cậy trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, giải pháp truy xuất nguồn gốc CheckVN được đánh giá là giải pháp hiệu quả và phù hợp với các quy định của thông tư này.

Tổng Quan Về Thông Tư 02/2024/TT-BKHCN
Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định rõ ràng về các yêu cầu quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Các nội dung chính của thông tư bao gồm:

Điều 5. Quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu

  1. Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.
  2. Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc – Định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được.

Điều 6. Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu

  1. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Nguyên tắc “Một bước trước – một bước sau”: bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm, hàng hóa;

b) Nguyên tắc “sẵn có của phần tử dữ liệu chính”: các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng;

c) Nguyên tắc “Minh bạch”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất;

d) Nguyên tắc “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

2. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

3. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

a) Tên sản phẩm, hàng hóa;
b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;
c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;
d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;
đ) Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn);
e) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);
g) Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;
h) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);
i) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có);
k) Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

4. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phải bao gồm tối thiểu các thông tin quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin sau:
a) Tên sản phẩm, hàng hóa;
b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;
c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;
d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;
đ) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);
e) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);
g) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

6. Sản phẩm trong từng sự kiện sau mỗi công đoạn được định danh mã truy xuất nguồn gốc để truy xuất nguồn gốc. Mã truy xuất nguồn gốc được mã hóa trong vật mang dữ liệu.

7. Vật mang dữ liệu để truy xuất nguồn gốc bảo đảm tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Thông tin sau khi giải mã bao gồm tối thiểu các thông tin quy định tại khoản 5 Điều này. Thời gian tối thiểu bảo đảm lưu trữ dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo quy định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Giải Pháp Truy Xuất Nguồn Gốc của CheckVN
CheckVN là một giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư 02/2024/TT-BKHCN. Dưới đây là các tính năng nổi bật của CheckVN:

1. Ứng dụng Sáng chế công nghệ về truy xuất nguồn gốc
Mã QR-code: Mỗi sản phẩm được gán một mã QR duy nhất, cho phép người tiêu dùng dễ dàng quét mã và truy cập thông tin chi tiết về nguồn gốc, quá trình sản xuất và phân phối của sản phẩm tuân thủ theo Điều 5. Quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu


Hình ảnh mẫu tem

Hệ thống lõi: Sử dụng công nghệ CheckVN quản lý, lưu trữ và bảo mật thông tin truy xuất nguồn gốc, đảm bảo dữ liệu không thể bị thay đổi hoặc giả mạo tuân thủ theo Điều 6. Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu


Hình ảnh dữ liệu

2. Hệ thống Quản lý Tích Hợp

Kép kín quản lý Từ Trang trại đến Bàn ăn: CheckVN cung cấp hệ thống quản lý toàn diện từ khâu nguyên liệu, sản xuất, kiểm tra chất lượng đến phân phối và bán hàng.
Báo Cáo và Phân Tích: Hệ thống tự động tổng hợp và phân tích dữ liệu, giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả quy trình sản xuất và phân phối, đồng thời phát hiện sớm các vấn đề rủi do mất an toàn thực phẩm.

3. Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Thông Tin
Chi Tiết và Rõ Ràng: Mọi thông tin về sản phẩm được ghi chép chi tiết và minh bạch, từ nguồn nguyên liệu, các công đoạn sản xuất, kiểm tra chất lượng đến vận chuyển và bảo quản.
Đáp ứng Quy định: Hệ thống CheckVN được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thông tin theo quy định của Thông tư 02/2024/TT-BKHCN.


Hình ảnh dữ liệu

Với Giải pháp truy xuất nguồn gốc của CheckVN không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Thông tư 02/2024/TT-BKHCN mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc, kết nối với Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia . Việc áp dụng Công nghệ CheckVN sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường minh bạch và bảo vệ uy tín thương hiệu, góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chia sẻ bài viết

Giải pháp đánh tan gian lận trong bán tràn hàng, lấn tuyến của đại lý
CheckVN giải Pháp truy xuất nguồn gốc cho Sản Phẩm xuất đi Trung Quốc tuân thủ Thông Tư 02/2024/TT-BKHCN.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan