Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn hướng dẫn triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.


Hướng dẫn triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (Hình từ Internet)

Ngày 23/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn 1727/BKHCN-TĐC về triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Hướng dẫn triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Cụ thể,  để triển khai thực hiện Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường, ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024).

Theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN, các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực (theo quy định tại quy định tại khoản 4 Điều 19đ Nghị định 132/2008/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP) thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng quy định nêu trên được lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN nếu có nhu cầu. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN phải bảo đảm các nguyên tắc: “Một bước trước – một bước sau”, “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính”, “Minh bạch”, “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”.

Đồng thời, Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN đã quy định các thông tin tối thiểu phải có trong dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thông tin tối thiểu phải có trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và các thông tin tối thiểu phải có trong dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN cũng đã quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Chia sẻ bài viết

CheckVN Vatap - giải pháp minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa, xác thực hàng giả
CheckVN Vatap tại Hội thảo “Chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử, thương mại truyền thống thực trạng và giải pháp”

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan