Nhật kí điện tử giúp cơ sở sản xuất ghi lại các công việc, hiệu suất của các công việc đó để đo được hiệu quả cũng như tạo ra một quy trình sản xuất chính quy. Hơn nữa, dựa trên các thông tin đã có, cơ sở sản xuất có thể cải tiến giúp kinh phí sản xuất giảm đi, tăng chất lượng và doanh thu.

Nhật ký điện tử là nền tảng để xây dựng QR Truy xuất nguồn gốc điện tử.

Áp dụng tạo ra tiêu chuẩn để xuất khẩu và tăng hiệu quả của sản phẩm. Để có thể xuất khẩu và tăng giá thành sản phẩm, nhiều tiêu chuẩn sản xuất cũng như trồng trọt, chăn nuôi đã áp dụng, và nhật ký điện tử là giải pháp giúp các cơ sở tuân thủ theo những tiêu chuẩn đó một cách chính xác.

Áp dụng tạo ra tiêu chuẩn để xuất khẩu và tăng hiệu quả của sản phẩm. Ngoài ra còn để có thể xuất khẩu và tăng giá thành sản phẩm.

Là hệ thống liên lạc thông tin giữa nhiều đơn vị sản xuất, vận chuyển, chế biến, phân phối.

Là “giấy chứng nhận” điện tử cho các cơ quan kiểm định, hải quan, cơ quan chức năng.