Giải pháp Qr truy xuất nguồn gốc cho phép quản lý thông tin nguồn gốc đến từ hộ sản xuất, lô sản xuất.

Quản lý cấp phát mã định danh cho từng sản phẩm ra ngoài thị trường.

Giải pháp gia tăng tương tác với người tiêu dùng thông qua tem truy xuất nguồn gốc.