Bạn muốn đăng ký sử dụng dịch vụ của CheckVN vui lòng điền các thông tin vào biểu mẫu dưới đây:

Bạn cần upload các thông tin ban đầu như sau: