thông tin cơ sở

Bạn có thể tạo QR minh bạch đại diện cho cơ cở

  • Thông tin về cơ sở pháp lý

Bạn có thể đăng tải thông tin về hồ sơ cơ sở pháp lý bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ATTP, các tiêu chuẩn, …..

  • Thông tin về truyền thông, quảng bá

Bạn có thể đăng tải thông tin về truyền thông bao gồm: Profile, catalog, các bài báo, các video, bộ nhận diện thương hiệu, các chương trình sự kiện, âm thanh, thông điệp truyền thông, câu chuyện thương hiệu ……………

  • Thông tin về đại lý

Bạn có thể thêm danh sách các đại lý, các văn phòng hoặc các cửa hàng của mình để người dùng đến kiếm thuận tiện hơn.

thông tin sản phẩm

Bạn có thể tạo QR minh bạch đại diện cho từng sản phẩm

  • Thông tin về sản phẩm

Bạn có thể đăng tải thông tin về sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, giá bán sản phẩm, các hình ảnh,quy trình sản xuất, quy cách đóng gói…………

  • Thông tin về pháp lý sản phẩm

Bạn có thể đăng tải thông tin về truyền thông bao gồm: Profile, catalog, các bài báo, các video, bộ nhận diện thương hiệu, các chương trình sự kiện, âm thanh, thông điệp truyền thông, câu chuyện thương hiệu ……………

  • Thông tin về truyền thông, quảng bá

Bạn có thể đăng tải thông tin về truyền thông bao gồm: Các bài báo, các video, bộ nhận diện thương hiệu, các chương trình sự kiện, âm thanh, thông điệp truyền thông ……………